Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

De gemeente Son en Breugel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het CMD voert deze wettelijke taken uit.

Zelfstandig blijven
Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger.

Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente  hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo
Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

  • huishoudelijke hulp
  • woningaanpassingen
  • een rolstoel of scootmobiel
  • taxivervoer
  • begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding
  • mantelzorgondersteuning
  • respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang
  • beschermd wonen

U kunt Wmo-ondersteuning aanvragen bij het CMD. De gemeente bepaalt vervolgens welke ondersteuning u krijgt.

Melding voor Wmo-ondersteuning
Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het CMD. Dit heet ook wel 'melding doen'.

Als u melding doet bij het CMD van onze gemeente zal een medewerker van het CMD contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkelder vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. U bespreekt met de medewerker van het CMD wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het CMD voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Meer informatie vindt u in de teksten over het keukentafelgesprek.

Hulp en advies bij melding Wmo
Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner vragen. Deze hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Maatwerkvoorziening en pgb
Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op uw situatie is afgestemd? Die oplossing heet een ‘maatwerkvoorziening'. Voorbeelden zijn een scootmobiel of hulp bij de administratie.

U kunt ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de pagina over het pgb.

Eigen bijdrage
Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Adviesraad Sociaal Domein (ASD)
Elke gemeente is verplicht om een Wmo-adviesraad te hebben. De gemeente Nuenen heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
Een gemeente heeft vele verantwoordelijkheden op het terrein van het sociale domein. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van (jeugd)zorg, werk en inkomen, wonen en welzijn. Om integrale en evenwichtige ontwikkeling van gemeentelijk beleid binnen het sociale domein te bevorderen, heeft de gemeente de ASD ingesteld.

De ASD adviseert het college van burgemeester en wethouders door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein. De leden van de Adviesraad vergaderen iedere maand.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
Leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Son en Breugel c.a. die nadenken over wat in onze gemeente goed gaat en hoe dat goede te behouden, over wat beter moet of kan, en hoe dat te bereiken en daaruit conclusies trekken voor adviezen. Zij zijn benoemd op basis van hun persoonlijke kwaliteiten en doen hun hun werk in vrijheid en ongebondenheid.